Beleidsplan FC Den Bosch Foundation

 
FC DEN BOSCH FOUNDATION
2021-2024


Introductie


FC Den Bosch is een club met een rijke historie. Tussen de dromen van de enerverende ‘Panasonic-jaren’ – waarin FC Den Bosch zes jaar achtereen in de top tien van de Eredivisie eindigde – en de werkelijkheid van nu, liggen decennia van vallen en weer opstaan. Sportieve en financiële soliditeit is een langgekoesterde wens. Ook de liefde tussen de club en de stad uitte zich sporadisch in een onvoorwaardelijke omarming. Toch is de verkering nooit verbroken. Soms laaide de liefde heftig op, vaker was en is zij sluimerend.

In de stad en in de maatschappij als geheel is in sociaal-cultureel opzicht heel veel veranderd. Een voetbalstadion is daarvan niets minder dan een afspiegeling.
En juist omdat er geen wereld van verschil ligt tussen wat er in een voetbalstadion gebeurt en wat er daarbuiten plaatsheeft, kan de club in tijden van toegenomen ongelijkheid, filterbubbels en gescheiden leefwerelden van groot belang zijn. 

De ‘Waardenvolle’ Club
FC Den Bosch gelooft in de positieve, verbindende kracht van sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder. FC Den Bosch gaat in haar (her)nieuw(d)e positionering en bedrijfsvoering uit van het model van de ‘Waardenvolle Club’ van Frank van Eekeren. In dit model neemt publieke en culturele waardencreatie een even belangrijke plaats in als de sportieve en zakelijke aspiraties, die vooral gericht zijn op ‘binnen in het stadion’ en tot voor kort de ‘core business’ van de organisatie vormden. Om de waarde van (de) FC Den Bosch (Foundation) voor haar omgeving te vergroten, is een gerichtheid op die aspecten alleen niet meer genoeg en is het van belang álle waarden integraal als  bouwstenen voor de voetbalclub te beschouwen. Een Waardenvolle Club werkt daarom langs vier assen, te weten:

 1. Sportieve waarden; het realiseren van prestaties op het veld
 2. Zakelijke waarden; zonder bedrijfsleven, media en overheden geen topsport 
 3. Culturele waarden; ervoor zorgen dat mensen zich thuis voelen bij de club
 4. Maatschappelijke waarden; bijdragen aan het oplossen van vraagstukken in het publieke domein

Om het algemene belang beter te (be)dienen, is de FC Den Bosch Foundation in het voorjaar van 2021 nieuw leven ingeblazen. FC Den Bosch is immers van en voor het publiek. FC Den Bosch is ook van en voor de stad ‘s-Hertogenbosch. FC Den Bosch bestaat voor de supporter, de sponsor en voor de gemeenschap achter de club. Voor wie de club deel is van hun identiteit, een sociaal gegeven. Met de foundation creëren wij meerwaarde voor hen door meer te zijn dan alleen een voetbalclub. Als gangmaker voor sociale samenhang en als horizontale verbinder, maken wij het meedoen van groepen die niet naadloos bij elkaar aansluiten, minder bedreigend. Zodat een grote verscheidenheid aan mensen – en evenzoveel ideeën en opvattingen – zich bij de club welkom voelen.  Met gezamenlijke maatschappelijke projecten zetten wij ons in om een plek te verwerven in de harten en hoofden van Bosschenaren en Brabanders. Om daarmee stevig en duurzaam verankerd te raken in de Bossche en regionale samenleving.

De maatschappelijke activiteiten van FC Den Bosch richten zich op eigen medewerkers, vrijwilligers, supporters, sponsors en inwoners van ’s-Hertogenbosch en de regio rondom de stad. De FC Den Bosch Foundation stelt (financiële) middelen beschikbaar om de maatschappelijke ambities van FC Den Bosch uit te voeren. De Foundation wordt ondersteund door donaties van organisaties en natuurlijke personen, fondsen en commerciële organisaties. De FC Den Bosch Foundation heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. 

Governance

De Foundation heeft een onafhankelijk bestuur met portefeuille indeling. Het bestuur  bestaat uit zes personen met een relevante achtergrond en een elkaar versterkend netwerk. Dit zijn:

 • mr. Esther Vroegh (voorzitter)
 • Liesbeth Coolen (commercie & nieuwe economie)
 • John Hermans (supporterszaken)
 • Martijn de Kort (overheid & duurzaam ondernemen)
 • mr. Marc Robbers (penningmeester)
 • Rob Almering (voorkeurszetel algemeen directeur van FC Den Bosch)

Het foundationbestuur voert haar taken onbezoldigd uit. 

Formele afspraken over onder meer de wijze van besturen, financiën en faciliteiten tussen de FC Den Bosch Foundation en FC Den Bosch BV zijn en worden altijd geformaliseerd in een contractuele vorm. Ook de taak en rolverdelingen tussen bestuurders en medewerkers en de club FC Den Bosch staan en worden helder omschreven. Besluiten worden genotuleerd.

Het bestuur denkt op beleidsniveau mee, controleert en zet haar netwerken actief in om voor structureel  financieel draagvlak te zorgen.

Twee keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de Raad van Commissarissen (RvC) van FC Den Bosch en het bestuur van de Foundation. Binnen de RvC van FC Den Bosch wordt het maatschappelijk traject geborgd op het portefeuilleniveau van de voorzitter.

Aan het einde van elk voetbalseizoen wordt verslag gedaan van de door de Foundation gealloceerde activiteiten en projecten en de daarmee samenhangende kosten. Dit verslag wordt gepubliceerd op de websites van de FC Den Bosch Foundation en van FC Den Bosch BV.

De financiële administratie wordt verricht door de penningmeester van het Foundation-bestuur en betalingen worden verricht na autorisatie van de voorzitter. Er wordt prudent omgegaan met middelen van de Foundation. Geld wordt ondergebracht bij de Rabobank (Aaa status) en wordt niet belegd.

Doelstelling van de foundation
Geen podium in de wereld dat zo verbindt als voetbal. In stad en regio zijn wekelijks bijna 30.000 mensen actief rond het voetbalveld. De regio kent zo’n vijftig amateurclubs. Een wedstrijd van FC Den Bosch leidt elke keer weer tot honderden sociale ontmoetingen. Rond voetbal beweegt zich, kortom, het grootste sociale netwerk.
Het doel van de FC Den Bosch Foundation is om de verbindende kracht van FC Den Bosch als community in een groter perspectief te plaatsen binnen de omgeving waar zij onderdeel van is. Dit, door de motor te zijn van de samenwerking mét de omgeving. Zodat deze meer inclusief wordt en zodat talent niet onontdekt blijft.
 
Om deze doelen te realiseren richt de FC Den Bosch Foundation zich onder meer op drie pijlers:

 1. Gezondheid/vitaliteit
  De mogelijkheid om te kunnen sporten is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Sporten, met name in verenigingsverband, helpt mensen zich lichamelijk, mentaal, geestelijk en sociaal te ontplooien. Drempels om lid te worden van een sportvereniging of anderszins deel te kunnen nemen aan activiteiten met een sportieve basis in groepsverband, nemen wij weg. Verschillen in inkomens- en vermogenspositie van het gezin of individu, mentale- en fysieke beperkingen of gedragsindicaties mogen nooit een kwetsbaarheid worden en tot uitsluiting leiden. Met behulp van sport-, beweegactiviteiten en partners als het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Special Talents en dankzij projecten als Walking Football en de Open Club, kunnen meer mensen deelnemen. Zo draagt de FC Den Bosch Foundation bij aan een hogere sportparticipatiegraad en daarmee aan een gezonder beweeg- en leefklimaat en meer talentontwikkeling in wijken en buurten van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
 2. Inclusiviteit en toegankelijkheid (open club)
  Wij verbinden met iedereen. Voor ons staat niemand buitenspel. Het allerbelangrijkste dat de FC Den Bosch Foundation te bieden heeft, is dat ze mensen – jong en oud – de ervaring kan geven dat ze onderdeel zijn van iets gezamenlijks. Dit geldt zowel voor inwoners als voetbalsupporters. Dat vertrouwde (club)gevoel van er écht bij horen. Dat gevoel van ‘ik moet het misschien zélf doen, maar ik hoef het niet alleen te doen’. Gezien, gehoord en gerespecteerd worden, vormt de rode draad. Een gewenste context waarin solidariteit en juist eigen bijdragen centraal staan. Hiervoor stelt de club een Sociaal Preventief Supportersbeleid op waar de FC Den Bosch Foundation een actieve rol vervult om inclusiviteit en toegankelijkheid te borgen. In de Supportersprojecten waarin opleiding, werkgelegenheid en ontwikkeling centraal staat. Het bieden van alternatieven voor jongeren die buitengesloten dreigen te raken. 
 1. Talentontwikkeling en (arbeids)participatie
  Stadion De Vliert is naast een ontmoetingsplek voor sponsors en supporters ook een enthousiasmerende omgeving waar verschillende (kwetsbare) mensen, hun (verborgen) talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Door gemeenschappelijke interesses te vinden en mensen op een originele manier te matchen, wordt kennisoverdracht op een leuke, laagdrempelige manier gefacilieerd. Daarbij verbinden we de jongere generatie met de oudere en verkleinen we de denkbeeldige kloof tussen jong en oud. Zo ontstaat begrip voor de meerwaarde van jong én oud. (jonge) Deelnemers worden gestimuleerd om te werken aan verschillende competenties, zoals doelen stellen, plannen en verantwoordelijkheid nemen. Met de ervaringen die worden opgedaan, vergroten zij hun kennis én zelfvertrouwen en daarmee de kansen op een passende baan. De FC Den Bosch Foundation bemiddelt via haar zakelijke relaties voor arbeids(leer)plaatsen. 

Het collectief is onze kracht
Om de waarde van de voetbalclub voor de samenleving (community) te vergroten, realiseert de FC Den Bosch Foundation haar doelstellingen in samenwerking met diverse partners, waaronder FC Den Bosch BV en de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De Foundation wordt bij de uitvoering van activiteiten en projecten ook bijgestaan door de diverse supportersgroeperingen van FC Den Bosch. Waar dat logisch en impact vergrotend is, trekt FC Den Bosch bovendien gezamenlijk op met andere Bossche topclubs, zoals Heroes en Hockey Club Den Bosch. Onder het motto ‘samen voor de stad’ verenigen de profclubs zich op centrale thema’s als inclusiviteit, positieve gezondheid en het tegengaan van eenzaamheid.  

Per voetbalseizoen wordt een activiteitenplan inclusief de bijbehorende financiële begroting opgesteld. Om te zorgen dat de voetbalclub niet wordt overvraagd op thema’s die allemaal van belang zijn, wordt een keuze gemaakt waaraan de FC Den Bosch Foundation een bijdrage wil leveren. Hiervoor is het noodzakelijk om te weten wat er in de samenleving speelt en op welke belangrijke thema’s en uitdagingen gezamenlijk wordt ingezet, nu en in de toekomst. 

Het Foundation-bestuur bepaalt welke activiteiten passen binnen de gestelde maatschappelijke doelen en stelt de definitieve activiteitenjaarkalender vast.
Bij de beoordeling voor deelname aan (toekomstige) projecten, worden de volgende criteria gehanteerd:  

 • De activiteiten zijn gericht op ’s-Hertogenbosch en omstreken;
 • De projecten zijn altijd meerjarig;
 • De kracht van FC Den Bosch is zichtbaar op alle fronten;
 • De projecten zijn bij voorkeur mediageniek, omdat zichtbaarheid de impact mee helpt vergroten;
 • Zeker ook gericht op FC Den Bosch supporters (onderdeel plan en uitvoering);
 • Aansluiting op 1 van de 3 pijlers.

Strategische aspiratiedoelen
De FC Den Bosch Foundation wil de Bossche samenleving van positieve impulsen voorzien. Liefst met concrete, effectieve acties en via samenwerkingsverbanden met een duurzaam karakter. Onze Foundation is een organisatie in wording. We gaan voor de korte termijn daarom voor kleine, innovatieve projecten en niet voor de grote schaal. Daarbij haken we graag aan bij de krachten en samenwerkingsverbanden die al in buurten en wijken aanwezig zijn. Door kleinschalige vormen van lokale allianties, kunnen we kort op de bal spelen. Zo kunnen we werkende weg en samen met deze partijen stappen zetten. De evaluatie is een vast onderdeel van het proces. Wat de eerste keer niet werkt, wordt aangepast.

De (midden)lange termijn doelstellingen zijn:

 • Binnen 2 jaar (voor 1 juli 2023) werken wij op basis van de 3 pijlers actief en succesvol samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en de andere sportplatforms  binnen ’s-Hertogenbosch.
 • Binnen 2 jaar is er sprake van een structurele samenwerking met maatschappelijke  partners die zich verbonden voelen met FC Den Bosch. Deze  strategische partnerships  zorgen voor een structurele financiële stroom van  sponsorinkomsten, fondsen en overige subsidies voor de FC Den Bosch Foundation (minimaal 100k per jaar).
 • De FC Den Bosch Foundation is binnen 2 jaar bekend in ’s-Hertogenbosch en omstreken. De projecten zijn impactvol en krijgen veel aandacht. Maatschappelijke  en commerciële organisaties sluiten zich aan bij de Foundation en weten maatschappelijk meerwaarde te creëren. 

Stijl van het huis

Het unieke van de FC Den Bosch Foundation is dat in haar projecten en activiteiten niet de problemen van mensen centraal staan, maar juist hun talenten en mogelijkheden en het ontwikkelen en benutten daarvan. Sport is daarbij dé manier om mensen letterlijk in beweging te brengen. Gelijktijdig is het de succesfactor voor sociale inclusie en gelijke kansen voor iedereen.  Dit maakt deelname aantrekkelijk voor veel doelgroepen.
De FC Den Bosch Foundation kan een belangrijke rol spelen bij het herstellen van (zelf)vertrouwen en vitaliteit van mensen. Door mensen anders tegen de dingen aan te laten kijken, kunnen ze weer een ‘ja’ gaan ervaren in plaats van de beperking van ‘nee’.

We maken in de samenleving en samenwerkingsverbanden gebruik van het beeldmerk van FC Den Bosch, de Foundation, de spelers, medewerkers en vrijwilligers van de club, de kleuren blauw en wit, Stadion De Vliert en onze expertise op het gebied van communicatie en sociale media. Deze symbolen en ambassadeurs zetten we in richting trouwe supporters, voor het vinden en binden van andere groepen mensen en inwoners uit de omgeving  waar de club gevestigd is.

De FC Den Bosch Foundation is voorstander van een groot wij, gegroepeerd in kleinere eenheden. We gaan voor een herwaardering van de kleinschaligheid. Het gaat om wat wij mogelijk maken. Om het samen creëren van meerwaarde. Mensen hebben zelf de meeste middelen. Wij hoeven mensen met dezelfde interesses en uitdagingen slechts bij elkaar te zetten. Gemiddeld heeft iemand een stuk of vijf vrienden binnen elke netwerkgroep waarin hij/zij zich begeeft (familie, vrienden, collega’s, FC, amateurclub, buurt, je school – of die van de kinderen –  et cetera). En gemiddeld beweegt iemand zich binnen vier netwerkgroepjes. Dat betekent dat iedere supporter of persoon met wie de FC Den Bosch Foundation via haar activiteiten in contact komt, wordt beïnvloed door ongeveer 20 personen. Die mensen staan weer in verbinding met hun groepen en zo bestrijken we, voor we het weten en met elkaar, een heel umfelt

De JBF geeft workshops bij FC Den Bosch

Donderdag 6 mei stonden na ruim een jaar de eerste twee corona-proof JBF-workshops gepland, bij FC Den Bosch voor de jeugd O18 en O16. Vanuit de JBF waren Paul Martin Raspe en Thijs Smeenk aanwezig. Vandaag vergezeld door de NOS-journalisten Rivkah Op het Veld (Studio Sport) en Winfried Baijens (NOS Journaal). Samen met hun collega Jeroen Gortworst werken zij aan een 5-delige podcast over het klimaat rondom acceptatie van homoseksualiteit in de professionele voetbalsport. De JBF heeft hen uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop, met goedkeuring van FC Den Bosch. (zie ook: www.johnblankensteinfoundation.nl)

Het doel van de workshop is toewerken naar een Veilig Sport Klimaat (VSK), waarin ieder zijn of haar gevoelens en emoties respectvol mag uiten wanneer dat gewenst is. LHBTI+ is voor veel van deze jongens een nieuw onderwerp. Evenals bij workshops elders komen ook zij tot de conclusie dat er nogal wat negatieve associaties opkomen bij de vraag waar je als eerste aan denkt bij het woord HOMO. En toch is merkbaar dat ook deze jongens het allemaal niet zo negatief bedoelen. “Het is gewoon een woord wat ik makkelijk zeg, ik bedoel er verder niets mee.” Sociale media, nieuws en media in het algemeen worden genoemd als belangrijkste bronnen van deze beeldvorming. Na het coming-out verhaal van Thijs (O18) en Winfried (O16) volgde een open gesprek over uit de kast kunnen komen in hun voetbalteam.

Een aantal jongens gaf aan even tijd nodig te hebben om te wennen, maar er uiteindelijk geen probleem mee te hebben of er anders over in gesprek te gaan wanneer een fictieve teamgenoot uit de kast zou komen.

Er waren ook jongens die er toch wel moeite mee zouden hebben. Zij zouden het niet direct benoemen, maar wel letterlijk wat afstand houden. Vooral in de kleedruimte en douches. Ook nu er gebruikelijk meestal in ondergoed gedoucht wordt vinden deze jongens het lastig, hoewel het voor hen niet direct duidelijk is wat er dan verschilt ten opzichte van de 3 jaren daarvoor waarin ze ook onder de douche hebben gestaan met hun fictieve teamgenoot toen deze nog niet uit de kast was.

Eenzelfde gevoel van ongemak zit bij de groepsknuffels en aanrakingen op het veld, bijvoorbeeld na een score. Zoiets roept in eerste instantie associaties van homoaffectie op die zij niet prettig vinden. Ze zijn vooral bang voor vermeende verliefdheids- en seksuele gevoelens, die overduidelijk niet wederkerig zouden zijn. Na benoemen dat dit ook puur vriendschappelijk kan zijn zoals voorheen, prevaleert toch ineens de overtuiging dat er ‘verkeerde bedoelingen’ achter (kunnen) zitten.

Dit is waar onze workshop over VSK over gaat: hoe kan ik respectvol mijn eigen grenzen en wensen aangeven? Ook wanneer het voorstel wordt besproken dat die fictieve homoseksuele teamgenoot liever apart zou moeten douchen, is meer ongemak dan afkeer merkbaar. Want als er iemand op zou staan die deze fictieve teamgenoot grofgebekt zou afkeuren op basis van zijn geaardheid (wat overigens ook het aangeven van een grens is) neemt het team het juist voor hem op. Het kunnen en mogen bespreken van al deze gevoelens en emoties in een team kán in een Veilig Sport Klimaat. De trainer/coach heeft hierin een sleutelrol en de JBF is er juist voor teams en staf om hen hierin te adviseren en te begeleiden.

Uit de kast komen gaat over zelfacceptatie, waar veelal een diepgaand innerlijk proces van angst en zelfafwijzing aan vooraf is gegaan met als resultaat een begin van acceptatie van dat deel van jezelf. Omgekeerd kan dit zich ook afspelen bij hetero normatieve teams die onverwacht worden geconfronteerd met een coming out. Dan komt iets of iemand ineens heel dichtbij wat in beginsel als acuut bedreigend kan worden ervaren. Afwijzing is dan een afweermechanisme. (H)Erkenning hiervan is essentieel, evenals het geven van tijd en ruimte om te ontdekken dat er feitelijk niets verandert.

De NOS-podcast is vanaf eind mei te beluisteren via de gebruikelijke podcastkanalen.

Wil je naar aanleiding van dit bericht in contact komen met onze vertrouwenscontactpersoon (vcp), dan kan je ons bereiken via deze linkPraten helpt altijd!

De foundation dankt de JFB hartelijk voor hun bezoek en informatieve workshop.

Foto’s: Niels Beenakkers